Firmaspordi Liidu võistluste üldjuhend 2018

Üldine

Eesti Firmaspordi Liit (edaspidi Firmasport) on mittetulundusühinguna tegutsev spordiühendus, mille eesmärgiks on pakkuda Eesti ettevõtete töötajatele sportlikku meelelahutust. Kehaline aktiivsus tugevdab tervist ja parandab füüsilist vormi, mis on efektiivsete töötulemuste saavutamise aluseks.

Eesti Firmaspordi Liit on Euroopa Firmaspordi Liidu (EFCS ehk European Federation for Company Sport), Ühenduse Sport Kõigile ja Eesti Spordiseltsi Kalev liige.

Käesolev juhend sätestab üldised reeglid, mille alusel saab Firmaspordi võistlustel osaleda. Iga võistluse kohta on iseseisev juhend, mis võib, aga ei pruugi tingimata käesolevaid reegleid muuta või täpsustada. Selliselt juhul on juhendis ka vastav märge.

Osalejad

Firmaspordi üritustel saavad osaleda Eesti ettevõtted: nende töötajad ning töötajate pereliikmed ja sõbrad. Selleks, et osaleda Firmaspordi üritustel, ei pea ettevõte või isik olema Firmaspordi liige, kuid osaleja peab vastama üldjuhul järgmistele tingimustele:

 • Ettevõtte töötajad (töösuhe on fikseeritud töölepingu või töövõtulepinguga) saavad üritustel osaleda arvuliste piiranguteta ja pole vahet, millisel tasemel nad antud ala harrastavad või on harrastanud.
  • Ettevõtte endised töötajad võivada esindada eelmist tööandjat veel aasta jooksul. Loomulikult võivad nad ka esindada uut tööandjat, kuid kahte ettevõtet korraga esindada ei saa!
 • Ettevõtte töötajate pereliikmed saavad ettevõtet esindada kõigil Firmaspordi korraldatavatel võistlustel:
  • Võistkonna aladel: Ettevõtte töötajate pereliikmed, kes võistlustel osalevad, ei tohi kuuluda jooksval ning olla kuulunud kahel eelneval kalendriaastal ühtegi Eesti ega välismaal registreeritud, antud spordialaga või sellele väga lähedase spordialaga (nt saalijalgpall / rannajalgpall / jalgpall; võrkpall / rannavõrkpall; jne) tegeleva võistkonna liikmeskonda, mis osaleb Eesti meistrivõistlustel ükskõik mis liigas va rahvaliigad.
  • Individuaalaladel: Ettevõtte töötajate pereliikmed, kes võistlustel osalevad, ei tohi olla osalenud antud spordialal Eesti meistrivõistlustel käesoleval ning kahel eelmisel kalendriaastal (nt olles osalenud Eesti MV ujumises, siis ei tohi osaleda Sügisspartakiaad’18 ujumisvõistluses, küll aga tohib osaleda kergejõustikus, laskmises; Eesti MV kergejõustikus osaleja ei tohi osaleda kergejõustikus ükskõik mis alal; jne)Ettevõtte töötajate sõbrad-koostööpartnerid või kes tahes muud isikud saavad osaleda ettevõtte võistkonna koosseisus vaid võistkondlikel pallimängualadel. Neile kehtivad samad piirangud, mis pereliikmetele.
 • Ettevõtte töötajate sõbrad-koostööpartnerid või kes tahes muud isikud saavad osaleda ettevõtte võistkonna koosseisus vaid võistkondlikel pallimängualadel. Neile kehtivad samad piirangud, mis pereliikmetele.
 • Iga ala juhend võib ette näha lisapiiranguid või anda lisavõimalusi osalejate kaasamiseks.

Pereliikmena käsitletakse antud juhendi kontekstis järgmised isikud:

 • abikaasa (või elukaaslane, kellega elatakse koos nö. vabaabielus)
 • lapsed
 • lapselapsed
 • vanemad
 • vanavanemad
 • õed-vennad (k.a. poolõed ja poolvennad)

Vanuseklassid

Firmaspordi võistlustel võisteldakse alljärgnevates vanuseklassides juhul, kui võistlusala juhendis ei ole sätestatud teisiti.

Vanuseklassid on sünniaastapõhised:

 • Mehed (M) – mehed sünniaastatega 1988 – ….
 • Mehed 30 (M30) – mehed sünniaastatega 1978 – 1987
 • Mehed 40 (M40) – mehed sünniaastatega 1968 – 1977
 • Mehed 50 (M50) – mehed sünniaastatega … – 1967
 • Naised (N) – naised sünniaastatega 1988 – ….
 • Naised 30 (N30) – naised sünniaastatega 1978 – 1987
 • Naised 40 (N40) – naised sünniaastatega 1968 – 1977
 • Naised 50 (N50) – naised sünniaastatega … – 1967

Sarjad

Eesti Firmaspordi Liit korraldab Eesti Sportlikema Ettevõtte ja Eesti Parima Rahvasportlase sarju. 2018. aastast alates lisandub ka Eesti Sportlikema Firmajuhi sari, kus võtavad omavahel mõõtu ettevõtete tippjuhid. Sarjadele kehtivad eraldi juhendid. Enamik üritusi neis sarjades on Eesti Firmaspordi Liidu korraldatud, kuid võib esineda ka teiste korraldajate poolt organiseeritavaid üritusi. Nendel võistlustel kehtivad võistlejatele täielikult võistluse korraldaja kehtestatud juhendid ja tingimused.

Punktiarvestus

Eesti Firmaspordi Liidu võistlustel arvestatakse teenitud kohapunkte ning lisaks ala populaarsust, korrutades osaleja teenitud kohapunktid osalejate arvust tuleneva koefitsiendiga. Eesti Firmaspordi Liidu võistluste ettevõtete paremusjärjestus ja sarjade paremusjärjestus selgitatakse järgmise valemi alusel:

KOHAPUNKTID X KOEFITSIENT = TABELIPUNKTID

Kohapunktid

I – 50 punkti; II – 45; III – 40; 4.- 36; 5. – 32; 6. – 29; 7. – 26; 8. – 24; 9. – 22; 10. – 21; 11. – 20; edasi ühe kaupa alla kuni 30. -1; Sealt edasi iga koht – 1 punkt;

Kohtade jagamisel kohapunktid summeeritakse ja jagatakse võrdselt kõikide osalejate vahel.

Koefitsiendid

Koefitsiendid, millega punktid läbi korrutatakse, on järgmised:

1-10 osalejat – 1.0; 11-20 osalejat – 1.2; 21-30 osalejat – 1.4; 31-40 osalejat – 1.6; 41-50 osalejat – 1.8; 51-… osalejat – 2.0;

Tabelipunktid

Tabelipunktid jagatakse paremusjärjestuse alusel nii individuaalaladel kui ka võistkondlikel aladel.

Autasustamine

Võistkonnaalade kolme parimat võistkonda autasustatakse medalite ja diplomitega.

Individuaalalade 3 parimat individuaalvõistlejat autasustatakse vastavalt vanuseklassile medalite ning diplomitega.

Iga ala parimat ettevõtet autasustatakse karikaga.

Koondarvestuse 5 parimat ettevõtet autasustatakse karikatega.

Osadel aladel on välja pandud ka ala nimitoetaja poolsed esemelised auhinnad ning loosi- ja eriauhinnad, mis sätestatakse juba eraldi alade juhendites.

Registreerimine

Täpne info registreerimise ja osalustasude kohta on sätestatud ürituste üldjuhendites.

Ettevõtte esindaja vastutab osalejaid registreerides selle eest, et osalejad on tutvunud juhenditega. Osalejad peavad olema registreeritud vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile ning ürituste üld- ja alajuhendites sätestatule.

Alagruppide ja stardinumbrite loosimine

Juhul, kui alagruppide või stardinumbrite loosimine ei toimu kohapeal, on korraldajatel õigus võistluste alagrupid või stardinumbrid iseseisvalt ja võimalikult õiglaselt loosida, kasutades selleks juhuslikkuse printsiipi või eelasetades võistkondi või võistlejaid eelmiste võistlustulemuste alusel või võtta arvesse Eesti edetabelite tulemusi.

Protestid

Igal ettevõttel on oma esindaja, kes suhtleb kohtunike-korraldajatega ning kes esitab vajadusel protesti võistluste tulemuste vms osas.

Protestid ja tähelepanekud võistlustulemuste kohta tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ala toimumise päeva õhtuks sekretariaati.

Protestid ja tähelepanekud kaasvõistlejate osalemise kohta tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast võistluse lõppu ala sekretariaati võistluspaigas.

Tervis

Kõigil võistlustel vastutab iga võistleja enda tervisliku seisundi eest täielikul määral ise, tagades, et tema tervis ja ettevalmistus on piisavalt head, et antud pingutust tervist kahjustamata ette võtta.

Eesti Firmaspordi Liit püüab võistlustel osalejatele tagada võimalikult kiire esmaabivahendite kättesaadavuse.

Isikuandmed

Võistlusele registreerimisega kinnitab osaleja, et on teadlik Eesti Firmaspordi Liidu võistlustel salvestatud foto- ja videomaterjalist, mille avaldamisõigus on Eesti Firmaspordi Liidul. Osalejatel ei saa olla mingeid nõudmisi võistlustel salvestatava materjali osas juhul, kui Eesti Firmasport Liit kasutab salvestatud materjali ürituste reklaamimiseks.

Osaleja soovi korral või muul tungival põhjusel on Eesti Firmaspordi Liidul õigus materjale oma avalikust veebist eemaldada.

Eesti Firmaspordi Liidul on õigus võistlustele registreeritud inimestele saata ürituste ja sarjade teemalisi e-kirju.

Eesti Firmaspordi Liidul ei jaga võistlustele registreeritud isikute andmeid kolmandatele osapooltele.

Heategevus

Selleks, et tagada võimalused jätkata sportlikku harrastust ka isikutel, kes on ajutiselt kaotanud töökoha pakume võimaluse Firmaspordi Liidu üritustel tasuta osaleda Töötukassas töötuna arvele võetud isikutele. Igal võistlusel eraldame teatud hulga tasuta kohtasid, millele saavad isikud kandideerida vastavalt võistluste juhendile. Osalemine spordivõistlustel loob häid kontakte ja võimalusi ning hoiab tervist ja positiivset meeleolu.

 

Lisainfo

Lisainfot Eesti Firmaspordi Liidu ürituste ja sarjade kohta leiab kodulehelt www.firmasport.ee. Lisaküsimuste tekkimisel saatke e-kiri info@firmasport.ee.

Eesti Firmaspordi Liidul on õigus oma ürituste ja sarjade juhendeid muuta, teavitades osalejaid muudatustest kodulehel ja/või saates ettevõtte esindajatele e-kirjad.

 

Koostanud:

MTÜ Eesti Firmaspordi Liidu programmijuht

Kunnar Karu                                                

Kinnitanud:

MTÜ Eesti Firmaspordi Liidu tegevjuht

Peeter Luik

Meeldivaid spordielamusi 2018. aastal!