Põhikiri

11. märts 11

 

MTÜ Firmaspordi Liit

Põhikiri

I    Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing Eesti Firmaspordi Liit (edaspidi: Liit) on vaba algatuse alusel asutatud ning avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Liit koondab Eesti Vabariigi territooriumil tegutsevaid ettevõtteid, kes peavad oluliseks töötajate head tervist ja füüsilist vormi
1.2 Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, rahvusvaheliste organisatsioonide otsustest ja määrustest ning käesolevast põhikirjast.
1.3 Liit on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik
1.4 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Firmaspordi Liit ning  Liidu  asukoht on Tartu linn, tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti Vabariigi territoorium

II Liidu eesmärgid ja tegevus

Liidu eesmärkideks on:
2.1    firmaspordialase tegevuse elavdamine firmade hulgas Eestis
2.2    Eesti firmaspordi alase tegevuse tutvustamine välisriikides
2.3    firmaspordi maine tugevdamine Eesti tööandjate seas ning Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumis, Eesti Haigekassas ja teistes riiklikes institutsioonides
2.4    Teha koostööd erinevate institutsioonidega, jõudmaks erisoodustusmaksu kaotamiseni firmade töötajate tervise edendamiseks suunatud spordikuludelt
2.5    firmaspordi alaste võistluste, ürituste ja koolituste läbiviimine ning firmaspordi sarjade koordineeritud korraldamine
2.6    Liidu liikmeskonna kasvatamine ettevõtete näol, kes suudavad efektiivselt panustada Liidu teiste eesmärkide saavutamisse
2.7    pakkuda spordiga tegelevatele firmadele sportimisvõimalusi ja osavõttu firmaspordialastest üritustest kasumit mittetaotleval viisil

III    Liidu liikmeks vastuvõtmise ning Liidust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
3.1.    Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, soovib arendada Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma Liidu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
3.2.    Liidu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub Liidu arvele sisseastumismaksu, mille määrab juhatus igal aastal.
3.3.    Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab  juhatus 3 kuu jooksul. Kui isikut Liidu liikmeks ei võeta, tagastatakse talle sisseastumismaks.
3.4.      Kõigil ettevõtetel on õigus astuda Liidu toetajaliikmeks. Toetajaliikmel on õigus saada infot Liidu tegevuse kohta ja osaleda kõigil Liidu poolt korraldatavatel üritustel.
3.5.    Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.6.    Liidu liikme või toetajaliikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

a)    kahjustab oma tegevusega Liidu nime või mainet;
b)    on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või Liidu organite poolt talle pandud kohustuse;
c)    ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Liidu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
d)    ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Liidu üldkoosolekul või Liidu poolt korraldatud üritusel;
e)    kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.

3.7.    Liidu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
3.8.    Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Liidu üldkoosolekul.

IV    Liikmete õigused ja kohustused
4.1.    Liidu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

  • osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
  • olla valitud Liidu organite liikmeks;
  • saada Liidu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Liidu tegevuse kohta;
  • kasutada ettenähtud korras Liidu vara

4.2.    Liidu liige on kohustatud:

  • järgima Liidu põhikirja ja häid tavasid;
  • osalema Liidu tegevuses ning täitma talle  üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;
  • tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Liidu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb liikmemaksu maksta ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel);

4.3.    Sisseastumismaksule ja liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 4/5 Liidu liikmetest.
4.4.     Toetejaliikmete õigused ja kohustused on samad, mis liikmetel, välja arvatud 3.1. märgitud hääleõigus üldkoosolekul ja Liidu vara kasutamise võimalus ning 3.2. mainitud liikmemaksu tasumise kohustus

V    Üldkoosolek
5.1.    Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu üldkoosolek, kus igal Liidu liikmel on üks hääl.
5.2.    Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

a)    põhikirja muutmine;
b)    eesmärgi muutmine;
c)    juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
d)    juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
e)    Liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
f)    muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.3.    Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a)    majandusaasta aruande kinnitamiseks;
b)    juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;
c)  muudel juhtudel, kui Liidu huvid seda nõuavad.

5.4.    Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele kirjalikult vähemalt 14 päeva ette.
5.5.    Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole Liidu liikmetest.
5.6.    Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
5.7.    Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ja eesmärgi muutmiseks 9/10 Liidu liikmete nõusolek.

VI    Juhatus
6.1.    Liidu igapäevast tegevust juhib ja Liitu esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt 1 kuid mitte rohkem kui 11 liiget.
6.2.    Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 5 aastaks.
6.3.    Juhatus esindab Liitu kõigis õigustoimingutes.
6.4.    Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.
6.5.    Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:

a)    Liidu igapäevategevuse korraldamine;
b)    Liidu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
c)    Liidu tegevuskava ja eelarve koostamine;
d)    majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
e)    Liidu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

VII    Osakonnad
7.1.    Liit võib moodustada osakondi territoriaalsetel põhimõtetel lähtuvalt regionaalsetest ühishuvidest. Osakonnal on juhataja ja üldkoosolek ning nende kokkukutsumisele ja töökorrale kohaldatakse käesoleva põhikirja sätteid.

VIII    Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
8.1.    Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2.    Liidu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3.    Liidu likvideerimisel kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule