Hooaeg 2016

04. november 15

Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhend 2016

Üldine

Eesti Firmaspordi Liit (edaspidi Firmasport) on mittetulundusühinguna tegutsev spordiühendus, mille eesmärgiks on pakkuda Eesti ettevõtete töötajatele sportlikku meelelahutust. Kehaline aktiivsus tugevdab tervist ja parandab füüsilist vormi, mis on efektiivsete töötulemuste saavutamise aluseks.

Eesti Firmaspordi Liit on Euroopa Firmaspordi Liidu (EFCS ehk European Federation for Company Sport), Ühenduse Sport Kõigile ja Eesti Spordiseltsi Kalev liige.

Käesolev juhend sätestab üldised reeglid, mille alusel saab Firmaspordi võistlustel osaleda. Iga võistluse kohta on iseseisev juhend, mis võib, aga ei pruugi tingimata käesolevaid reegleid muuta või täpsustada. Selliselt juhul on juhendis ka vastav märge.

Osalejad

Firmaspordi üritustel saavad osaleda Eesti ettevõtted: nende töötajad ning töötajate pereliikmed ja sõbrad. Selleks, et osaleda Firmaspordi üritustel, ei pea ettevõte või isik olema Firmaspordi liige, kuid osaleja peab vastama üldjuhul järgmistele tingimustele:

 • Ettevõtte töötajad (töösuhe on fikseeritud töölepingu või töövõtulepinguga) saavad üritustel osaleda arvuliste piiranguteta ja pole vahet, millisel tasemel nad antud ala harrastavad või on harrastanud.
 • Ettevõtte töötajate pereliikmed saavad ettevõtet esindada kõigil Firmaspordi korraldatavatel võistlustel. Ettevõtte töötajate pereliikmed, kes võistlustel osalevad, ei tohi kuuluda ega olla viimase kolme kalendriaasta jooksul kuulunud ühtegi Eesti ega välismaal registreeritud, antud spordialaga või sellele väga lähedase spordialaga tegeleva võistkonna liikmeskonda, mis osaleb Eesti meistrivõistlustel.
 • Ettevõtte töötajate sõbrad-koostööpartnerid või kes tahes muud isikud saavad osaleda ettevõtte võistkonna koosseisus vaid võistkondlikel pallimängualadel. Neile kehtivad samad piirangud, mis pereliikmetele.
 • Iga ala juhend võib ette näha lisapiiranguid või anda lisavõimalusi osalejate kaasamiseks.

Pereliikmena käsitletakse antud juhendi kontekstis järgmised isikud:

 • abikaasa (või elukaaslane, kellega elatakse koos nö. vabaabielus)
 • lapsed
 • lapselapsed
 • vanemad
 • vanavanemad
 • õed-vennad (k.a. poolõed ja poolvennad)

Vanuseklassid

Firmaspordi võistlustel võisteldakse alljärgnevates vanuseklassides juhul, kui võistlusala juhendis ei ole sätestatud teisiti.

Vanuseklassid on sünniaastapõhised:

 • Mehed (M) – mehed sünniaastatega 1986 – ….
 • Mehed 30 (M30) – mehed sünniaastatega 1976 – 1985
 • Mehed 40 (M40) – mehed sünniaastatega 1966 – 1975
 • Mehed 50 (M50) – mehed sünniaastatega … – 1965
 • Naised (N) – naised sünniaastatega 1986 – ….
 • Naised 30 (N30) – naised sünniaastatega 1976 – 1985
 • Naised 40 (N40) – naised sünniaastatega 1966 – 1975
 • Naised 50 (N50) – naised sünniaastatega … – 1965

Sarjad

Eesti Firmaspordi Liit korraldab Eesti Sportlikema Ettevõtte ja Eesti Parima Rahvasportlase sarju. Sarjadele kehtivad eraldi juhendid. Enamik üritusi neis sarjades on Eesti Firmaspordi Liidu korraldatud, kuid võib esineda ka teiste korraldajate poolt organiseeritavaid üritusi. Nendel võistlustel kehtivad võistlejatele täielikult võistluse korraldaja kehtestatud juhendid ja tingimused.

Punktiarvestus

Eesti Firmaspordi Liidu võistlustel arvestatakse teenitud kohapunkte ning lisaks ala populaarsust, korrutades osaleja teenitud kohapunktid osalejate arvust tuleneva koefitsiendiga. Eesti Firmaspordi Liidu võistluste ettevõtete paremusjärjestus ja sarjade paremusjärjestus selgitatakse järgmise valemi alusel:

KOHAPUNKTID X KOEFITSIENT = TABELIPUNKTID

Kohapunktid

I – 50 punkti; II – 45; III – 40; 4.- 36; 5. – 32; 6. – 29; 7. – 26; 8. – 24; 9. – 22; 10. – 21; 11. – 20; edasi ühe kaupa alla kuni 30. -1; Sealt edasi iga koht – 1 punkt;

Kohtade jagamisel kohapunktid summeeritakse ja jagatakse võrdselt kõikide osalejate vahel.

Koefitsiendid

Koefitsiendid, millega punktid läbi korrutatakse, on järgmised:

1-10 osalejat – 1.0; 11-20 osalejat – 1.2; 21-30 osalejat – 1.4; 31-40 osalejat – 1.6; 41-50 osalejat – 1.8; 51-… osalejat – 2.0;

Tabelipunktid

Tabelipunktid jagatakse paremusjärjestuse alusel nii individuaalaladel kui ka võistkondlikel aladel.

Registreerimine

Täpne info registreerimise ja osalustasude kohta on sätestatud ürituste üldjuhendites.

Ettevõtte esindaja vastutab osalejaid registreerides selle eest, et osalejad on tutvunud juhenditega. Osalejad peavad olema registreeritud vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile ning ürituste üld- ja alajuhendites sätestatule.

Alagruppide ja stardinumbrite loosimine

Juhul, kui alagruppide või stardinumbrite loosimine ei toimu kohapeal, on korraldajatel õigus võistluste alagrupid või stardinumbrid iseseisvalt ja võimalikult õiglaselt loosida, kasutades selleks juhuslikkuse printsiipi või eelasetades võistkondi või võistlejaid eelmiste võistlustulemuste alusel.

Protestid

Igal ettevõttel on oma esindaja, kes suhtleb kohtunike-korraldajatega ning kes esitab vajadusel protesti võistluste tulemuste vms osas.

Protestid ja tähelepanekud võistlustulemuste kohta tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ala toimumise päeva õhtuks sekretariaati.

Protestid ja tähelepanekud kaasvõistlejate osalemise kohta tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast võistluse lõppu ala sekretariaati võistluspaigas.

Tervis

Kõigil võistlustel vastutab iga võistleja enda tervisliku seisundi eest täielikul määral ise, tagades, et tema tervis ja ettevalmistus on piisavalt head, et antud pingutust tervist kahjustamata ette võtta.

Eesti Firmaspordi Liit püüab võistlustel osalejatele tagada võimalikult kiire esmaabivahendite kättesaadavuse.

Isikuandmed

Kõik võistlustele registreeritud osalejad kinnitavad, et on teadlikud Eesti Firmaspordi Liidu võistlustel salvestatud foto- ja videomaterjalist, mille avaldamisõigus on Eesti Firmaspordi Liidul. Osalejatel ei saa olla mingeid nõudmisi võistlustel salvestatava materjali osas juhul, kui Eesti Firmasport Liit kasutab salvestatud materjali ürituste reklaamimiseks.

Osaleja soovi korral või muul tungival põhjusel on Eesti Firmaspordi Liidul õigus materjale oma avalikust veebist eemaldada.

Eesti Firmaspordi Liidul on õigus võistlustele registreeritud inimestele saata ürituste ja sarjade teemalisi e-kirju.

Eesti Firmaspordi Liidul ei jaga võistlustele registreeritud isikute andmeid kolmandatele osapooltele.

 

Lisainfo

Lisainfot Eesti Firmaspordi Liidu ürituste ja sarjade kohta leiab kodulehelt www.firmasport.ee. Lisaküsimuste tekkimisel saatke e-kiri info@firmasport.ee.

Eesti Firmaspordi Liidul on õigus oma ürituste ja sarjade juhendeid muuta, teavitades osalejaid muudatustest kodulehel ja/või saates ettevõtte esindajatele e-kirjad.

Koostanud:

Suvespartakiaad’16 programmijuht             

Kunnar Karu                                                

Kinnitanud:

MTÜ Eesti Firmaspordi Liidu tegevjuht

Marti Soosaar

Meeldivaid spordielamusi 2016. aastal!